​​​​​

THÔNG BÁO MỞ SỔ TANG ĐỒNG CHÍ PHAN VĂN KHẢI
NGUYÊN ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ BỘ CHÍNH TRỊ, 
NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len đau buồn thông báo đồng chí Phan Văn Khải, Nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã từ trần ngày 17 tháng 3 năm 2018. Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải sẽ được tổ chức trong hai ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2018 tại Việt Nam.

 Đại sứ quán Việt Nam sẽ tổ chức mở Sổ tang tại Trụ sở Đại sứ quán, 12-14 Victoria Road, London, W8 5RD, để Đồng bào và bạn bè Anh Quốc và quốc tế tới viếng từ 14:00 đến 17:00 trong các ngày từ Thứ Ba, 20/3/2018 tới Thứ Tư, 21/3/2018.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​