​​Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam. Cách đây 70 năm, Hiệp định GeneveHiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.


 


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​