Thông báo của Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao xin trân trọng thông báo:

"Từ ngày 04/01/2015, Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Man-ta về miễm thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao bắt đầu có hiệu lực

Theo Hiệp định này, công dân của một Bên mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị, bao gồm cả hộ chiếu điện tử nếu được sử dụng, được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh vào lãnh thổ của Bên kia với thời gian cư trú không quá 90 ngày.

Công dân của mỗi Bên mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị là thành viên của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự nước mình đóng trên lãnh thổ của Bên kia và vợ, chồng, con của những người này mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị được nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú miễn thị thực tại Bên ký kết kia trong suốt nhiệm kỳ công tác. Các ưu đãi này cũng áp dụng cho công dân của một Bên là đại diện của nước mình tại các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên kia và vợ chồng, con của họ mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị".

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​